U bent hier

LIFE+ -programma

Laatste revisiedatum 24 okt '14
Bekijk PDFAfdrukken

Wat houdt deze maatregel in

LIFE (l'Instrument Financier pour L'Environnement) is opgestart in 1992 en bevindt zich momenteel reeds in de vierde fase. Het is een Europees financieringsprogramma.

De algemene doelstelling bestaat erin bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Gemeenschap.

De Europese Commissie startte in 2007 het Life+ -programma op. Voor de programmaperiode 2007-2013 is er € 1.894 miljoen voorzien. Life+ brengt een hele reeks van bestaande milieuprogramma's samen in een enkele structuur. Deze bestaande instrumenten zijn het huidige LIFE-programma, de Forest Focus en Urban programma's, de fondsen van DG Milieu voor milieu-ngo's en een algemeen fonds voor de ontwikkeling en implementatie van het milieubeleid.

Life+ focust op de vier prioriteiten die werden vastgelegd in het Zesde Milieu-Actieprogramma (6EAP, dat loopt van 2002 tot 2012): klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, gezondheid + levenskwaliteit en natuurlijke rijkdommen + afval. Er wordt ook aandacht besteed aan de zeven thematische strategieën van het programma.

Wat komt in aanmerking

Het nieuwe Life+- programma is verdeeld in drie onderdelen:

  • Life+ Natuur en biodiversiteit: In dit onderdeel ligt de focus op de implementatie van de EU-Richtlijnen over het behoud van de natuurlijke habitats ('Habitatrichtlijn' 92/43/EEG) en de wilde fauna en flora ('Vogelrichtlijn' 79/409/EEG), en op het verdere versterken van de kennis die noodzakelijk is om het EU-beleid op het gebied van natuur en biodiversiteit te ontwikkelen, waarderen, controleren en evalueren.
  • Life+ Milieubeleid en -beheer: Dit onderdeel omvat klimaatverandering, gezondheid en levenskwaliteit en natuurlijke rijkdommen en afval, net als de strategische aanpak van beleidsontwikkeling, implementatie en handhaving.
  • Life+ Informatie en Communicatie: De focus van het programma op concrete maatregelen zal bijdragen aan het verbeteren van het Europese milieu. Daarenboven zal het versterken van netwerken, communicatie en milieubeheer ervoor helpen zorgen dat goede praktijken over heel Europa verspreid raken en tot een gezamenlijk beleid zullen leiden.

Omvang steun

Minstens 78% van het totale budget zal gebruikt worden om projecten te subsidiëren, terwijl de resterende 22% door de Commissie zullen uitgegeven worden aan milieumaatregelen, zoals impact assessments, communicatie, operationele subsidies voor ngo's en uitgaven in de context van de aanpak van klimaatverandering etc.
Minstens 50% van het budget voor de subsidies van projecten, zal gaan naar projecten ter ondersteuning van de natuur en de biodiversiteit.
De Commissie zal er bovendien op toekijken dat minstens 15% van het budget voor de subsidiëring van projecten zal toegewezen worden aan transnationale projecten. Het LIFE+ -programma wordt centraal beheerd door de Europese Commissie.

Aanvraagprocedure

Belgische ondernemers moeten de projecten indienen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Algemene informatie over het LIFE-programma kan u vinden op volgende website:
http://ec.europa.eu/environment/life/

Contact informatie
FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Victor Hortaplein
40
1060
Brussel
T
02 254 96 88
Stefanie
Hugelier
stefanie.hugelier@environment.belgium.be
T
02 524 96 88